Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Xuân Trường)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv ChucMungNamMoi.jpg 1362302136_PhineasFerbPerryphineasandferb24385401580435.jpg Images_32.jpg Sang_ngang1.swf NEU3.flv 3QuaChuong.gif IMG_1769.jpg IMG_30092.jpg Violet_giao_luuloan.swf Thien_nguyen_viole.swf IMG_0876.jpg IMG_0806.jpg Khieu_vu_lop_3_c.swf

  Thành viên trực tuyến

  6 khách và 2 thành viên
 • Nguyễn Thị Nga
 • Ngô Văn Lương
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chức năng chính 1

  Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Mẫu báo cáo chất lượng thi ĐK(đã lập công thức mặc đinh)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Xuân Trường (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:46' 24-03-2011
  Dung lượng: 37.0 KB
  Số lượt tải: 27
  Số lượt thích: 0 người
  Tr­êng TiÓu häc Hång Quang b¸o c¸o kiÓm tra chÊt l­îng cuèi häc k× I - n¨m häc 2010-2011

  Khèi T/ sè SÜ sè Sè bµi M«n To¸n
  líp líp häc sinh KiÓm tra §iÓm 1+2 §iÓm 3+4 §iÓm 5+6 §iÓm 7+8 §iÓm 9+10 §iÓm 1-4 §iÓm 5-10 Ghi chó
  Sl­îng Tû lÖ% Sl­îng Tû lÖ% Sl­îng Tû lÖ% Sl­îng Tû lÖ% Sl­îng Tû lÖ% Sl­îng Tû lÖ% Sl­îng Tû lÖ% (N¨m 09-10)
  1 4 88 86 0 0.0 1 1.2 3 3.5 23 26.7 59 68.6 1 1.2 85 98.8 "94,58"
  2 3 79 79 0 0.0 3 3.8 15 19.0 31 39.2 30 38.0 3 3.8 76 96.2 "94,64"
  3 3 83 82 2 2.4 7 8.5 34 41.5 12 14.6 27 32.9 9 11.0 73 89.0 "95,31"
  4 4 99 98 4 4.1 21 21.4 39 39.8 16 16.3 18 18.4 25 25.5 73 74.5 "85,86"
  5 3 96 96 2 2.1 20 20.8 39 40.6 18 18.8 17 17.7 22 22.9 74 77.1 "88,82"
  Tsè 17 445 441 8 1.8 52 11.8 130 29.5 100 22.7 151 34.2 60 13.6 381 86.4 "91,78"

  Khèi T/ sè SÜ sè Sè bµi M«n TiÕng viÖt
  líp líp häc sinh KiÓm tra §iÓm 1+2 §iÓm 3+4 §iÓm 5+6 §iÓm 7+8 §iÓm 9+10 §iÓm 1-4 §iÓm 5-10 TB
  Sl­îng Tû lÖ% Sl­îng Tû lÖ% Sl­îng Tû lÖ% Sl­îng Tû lÖ% Sl­îng Tû lÖ% Sl­îng Tû lÖ% Sl­îng Tû lÖ% hai m«n
  1 4 88 86 0 0.0 1 1.2 16 18.6 32 37.2 37 43.0 1 1.2 85 98.8 98.8
  2 3 79 79 1 1.3 7 8.9 17 21.5 32 40.5 22 27.8 8 10.1 71 89.9 93.0
  3 3 83 82 1 1.2 1 1.2 26 31.7 40 48.8 14 17.1 2 2.4 80 97.6 93.3
  4 4 99 98 0 0.0 5 5.1 25 25.5 52 53.1 16 16.3 5 5.1 93 94.9 84.7
  5 3 96 96 0 0.0 4 4.2 23 24.0 49 51.0 20 20.8 4 4.2 92 95.8 86.5
  Tsè 17 445 441 2 0.5 18 4.1 107 24.3 205 46.5 109 24.7 20 4.5 421 95.5 90.9

  M«n To¸n : Tæng sè häc sinh kh«ng cã bµi kiÓm tra : 4 TØ lÖ : 0.9 % "LÝ do : 2 HS khuyÕt tËt häc hßa nhËp kh«ng ®¸nh giá, 2 èm"


  M«n TiÕng ViÖt : Tæng sè HS kh«ng cã bµi kiÓm tra: 4 TØ lÖ : 0.9 % "LÝ do : 2 HS khuyÕt tËt häc hßa nhËp kh«ng ®¸nh gi¸, 2 èm"


  "Hång Quang, ngµy 9 th¸ng 1 n¨m 2011"
  Ng­êi lËp b¶ng HiÖu tr­ëng


  Avatar
  V đến thăm. Chúc thầy giáo một buổi tối nghỉ lễ thật vui và HP.
   
  Gửi ý kiến

  Con trai 5 tuổi đã biết tán gái

  Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng