Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Xuân Trường)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv ChucMungNamMoi.jpg 1362302136_PhineasFerbPerryphineasandferb24385401580435.jpg Images_32.jpg Sang_ngang1.swf NEU3.flv 3QuaChuong.gif IMG_1769.jpg IMG_30092.jpg Violet_giao_luuloan.swf Thien_nguyen_viole.swf IMG_0876.jpg IMG_0806.jpg Khieu_vu_lop_3_c.swf

  Thành viên trực tuyến

  6 khách và 2 thành viên
 • Nguyễn Thị Nga
 • Ngô Văn Lương
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chức năng chính 1

  Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Theo dõi GV(các mặt)nhiều năm

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Xuân Trường (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:48' 24-04-2010
  Dung lượng: 87.5 KB
  Số lượt tải: 32
  Số lượt thích: 0 người
  Tr­êng TiÓu häc "Theo dâi xÕp lo¹i skkn c¸n bé, gi¸o viªn"
  Hång Quang
  TT Hä tªn N¨m Chøc N¨m häc 08-09 N¨m häc 09-10 N¨m häc 10-11 N¨m häc 11-12 N¨m häc 12-13 Ghi chó
  c«ng t¸c vô Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c
  1 NguyÔn V¨n L©m
  2 NguyÔn Xu©n Tr­êng
  3 NguyÔn ThÞ §iÖp
  4 Hoµng ThÞ O¸nh
  5 NguyÔn THÞ CÊp
  6 Ng. ThÞ Xu©n H­êng
  7 NguyÔn ThÞ Mþ
  8 D­¬ng ThÞ Ng­u
  9 Ng. ThÞ BÝch Kim
  10 NguyÔn ThÞ Chung
  11 NguyÔn ThÞ HuyÒn
  12 NguyÔn ThÞ Mai
  13 KiÒu Ngäc Dung
  14 NguyÔn ThÞ Mai Chi
  15 NguyÔn ThÞ BÝch Liªn
  16 NguyÔn ThÞ H¶i
  17 Ng. ThÞ BÝch Xu©n
  18 §µo Kim TuyÕn
  19 §inh thÞ TuyÕt Dung
  20 NguyÔn ThÞ Thñy
  21 NguyÔn Thanh Quyªn
  22 Hoµng ThÞ Trang
  23 L­¬ng T HuyÒn Trang
  24 NguyÔn ThÞ Loan
  25 Vò V¨n QuyÕt
  26 Lª V©n Anh
  27 Xa ThÞ Ngäc Th¾m
  28 §inh Quý §«n
  29
  30
  Tr­êng TiÓu häc "Theo dâi xÕp lo¹i thi ®ua c¸n bé, gi¸o viªn"
  Hång Quang
  TT Hä tªn N¨m Chøc N¨m häc 08-09 N¨m 09-10 N¨m 10-11 N¨m 11-12 N¨m 12-13 Ghi chó
  sinh vô Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c
  1 NguyÔn V¨n L©m 16/5/68 XS
  2 NguyÔn Xu©n Tr­êng 23/3/75 CST§
  3 NguyÔn ThÞ §iÖp 15/6/60 L§TT
  4 Hoµng ThÞ O¸nh 10/3/60 L§TT
  5 NguyÔn THÞ CÊp 10/10/61 L§TT
  6 Ng. ThÞ Xu©n H­êng 1/5/62
  7 NguyÔn ThÞ Mþ 21/12/62
  8 D­¬ng ThÞ Ng­u 4/5/63 L§TT
  9 Ng. ThÞ BÝch Kim 19/10/67 L§TT
  10 NguyÔn ThÞ Chung 5/9/68 L§TT
  11 NguyÔn ThÞ HuyÒn 20/11/72 XS
  12 NguyÔn ThÞ Mai 10/1/71 L§TT
  13 KiÒu Ngäc Dung 20/12/74 L§TT
  14 NguyÔn ThÞ Mai Chi 5/5/74 L§TT
  15 NguyÔn ThÞ BÝch Liªn 1/3/75 CST§
  16 NguyÔn ThÞ H¶i 22/7/76 XS
  17 Ng. ThÞ BÝch Xu©n 30/4/78 XS
  18 §µo Kim TuyÕn 31/8/78 L§TT
  19 §inh thÞ TuyÕt Dung 1/5/78 L§TT
  20 NguyÔn ThÞ Thñy 16/2/77
  21 NguyÔn Thanh Quyªn 17/11/78
  22 Hoµng ThÞ Trang 26/10/83
  23 L­¬ng T HuyÒn Trang 28/9/88
  24 NguyÔn ThÞ Loan 10/8/86
  25 Vò V¨n QuyÕt 7/5/89
  26 Lª V©n Anh 30/11/75
  27 Xa ThÞ Ngäc Th¾m 27/284 L§TT
  28 §inh Quý §«n 6/11/82 L§TT
  29
  30
  Tr­êng TiÓu häc "Theo dâi xÕp lo¹i skkn c¸n bé, gi¸o viªn"
  Hång Quang
  TT Hä tªn N¨m Chøc N¨m häc 13-14 N¨m häc 14-15 N¨m häc 15-16 N¨m häc 16-17 N¨m häc 17-18 Ghi chó
  c«ng t¸c vô Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c
  1 NguyÔn V¨n L©m
  2 NguyÔn Xu©n Tr­êng
  3 NguyÔn ThÞ §iÖp
  4 Hoµng ThÞ O¸nh
  5 NguyÔn THÞ CÊp
  6 Ng. ThÞ Xu©n H­êng
  7 NguyÔn ThÞ Mþ
  8 D­¬ng ThÞ Ng­u
  9 Ng. ThÞ BÝch Kim
  10 NguyÔn ThÞ Chung
  11 NguyÔn ThÞ HuyÒn
  12 NguyÔn ThÞ Mai
  13 KiÒu Ngäc Dung
  14 NguyÔn ThÞ Mai Chi
  15 NguyÔn ThÞ BÝch Liªn
  16 NguyÔn ThÞ H¶i
  17 Ng. ThÞ BÝch Xu©n
  18 §µo Kim TuyÕn
  19 §inh thÞ TuyÕt Dung
  20 NguyÔn ThÞ Thñy
  21 NguyÔn Thanh Quyªn
  22 Hoµng ThÞ Trang
  23 L­¬ng T HuyÒn Trang
  24 NguyÔn ThÞ Loan
  25 Vò V¨n QuyÕt
  26 Lª V©n Anh
  27 Xa ThÞ Ngäc Th¾m
  28 §inh Quý §«n
  29
  30
  Tr­êng TiÓu häc "Theo dâi xÕp lo¹i thi ®ua c¸n bé, gi¸o viªn"
  Hång Quang
  TT Hä tªn N¨m Chøc N¨m häc 13-14 N¨m häc 14-15 N¨m häc 15-16 N¨m häc 16-17 N¨m häc 17-18 Ghi chó
  sinh vô Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c
  1 NguyÔn V¨n L©m 16/5/68
  2 NguyÔn Xu©n Tr­êng 23/3/75
  3 NguyÔn ThÞ §iÖp 15/6/60
  4 Hoµng ThÞ O¸nh 10/3/60
  5 NguyÔn THÞ CÊp 10/10/61
   
  Gửi ý kiến

  Con trai 5 tuổi đã biết tán gái

  Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng