Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo tuyên truyền, GD phòng chống buôn bán người

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:47' 22-02-2017
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
TTYT-PGD&ĐT ỨNG HOÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦM LỘNG

Số: 04/QĐ-THTL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trầm Lộng, ngày 22 tháng 02năm học 2017QUYẾT ĐỊNH
V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo tuyên truyền,
giáo dục phòng chống tội phạm mua bán người năm 2017
-----------------------------------------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦM LỘNG

- Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 8/02/2017 của UBND thành phố về thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2017 của thành phố Hà Nội ;
- Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-PGD&ĐT ngày 21/2/2017 của PGD huyện Ứng Hòa;
- Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ;
- Xét năng lực cán bộ Trường Tiểu học Trầm Lộng.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục phòng chống tội phạm mua bán người năm 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng gồm các ông bà có tên sau:
1. Ông : Nguyễn Xuân Trường
– Hiệu trưởng
- Trưởng ban.

2. Bà: Phạm Thị Nhự
- Phó hiệu trưởng
- Phó ban.

3. Bà: Đoàn Thị Minh
– Tổng phụ trách đội
- Thư kí.

4. Ông: Vũ Thanh Hải
– Phó ban CTĐ
- Uỷ viên.

5. Bà : Bùi Thị Tám
– CT Công đoàn
- Uỷ viên.

6. Ông: Tạ Hữu Quyết
– Đại diên hội cha mẹ HS
- Uỷ viên

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng chống tội phạm mua bán người năm 2017.
Ban chỉ đạo họp giao ban và báo cáo định kì 2 lần/năm và họp đột xuất, báo cáo kịp thời khi có sự việc xảy ra.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các ông bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Nơi nhận:
Như điều 3 (để thực hiện);
Lưu VT.Hiệu trưởng


Nguyễn Xuân Trường 
Gửi ý kiến

Hoa súng - chùa Hương

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng