Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KH tuyên truyền, GD phòng chống buôn bán người

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:59' 22-02-2017
Dung lượng: 60.5 KB
Số lượt tải: 105
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Bé Sáu)
PHÒNG GD&ĐT ỨNG HÒA
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦM LỘNG

Số: 01/KH-THTL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trầm Lộng, ngày 23 tháng 2 năm 2017


KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm mua bán người
Trường Tiểu học Trầm Lộng, năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 8/02/2017 của UBND thành phố về thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2017 của thành phố Hà Nội ;
Căn cứ Kế hoạch số 393/KH-SGD&ĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 20 tháng 2 năm 2017 về việc tuyên truyền, giáo dục, phòng, chống tội phạm mua bán người ngành GD&ĐT năm 2017;
Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-PGD&ĐT ngày 21/2/2017 của PGD huyện Ứng Hòa.
Trường tiểu học Trầm Lộng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2017 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh về nguy cơ của tội phạm mua bán người để cán bộ, giáo viên, học sinh có kỹ năng tự phòng ngừa, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. 
2. Yêu cầu
- Công tác tuyên truyền, giáo dục phải là nhiệm vụ thường xuyên của nhà trường. Đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, địa phương, các tổ chức ban, ngành, đoàn thể và gia đình học sinh.
- Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, có sự đổi mới.
- Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo sâu, rộng, phù hợp với từng đối tượng.
- Nhà trường phải được quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm mua bán người bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả.

II. Nội dung tuyên truyền
1. Các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người.
2. Các phương thức, thủ đoạn và hậu quả, tác hại của tội phạm mua bán người. Các biện pháp phòng ngừa, các gương điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, kinh nghiệm hay về phòng chống mua bán người.
3. Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh trong việc chủ động phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.
III. Hình thức triển khai và biện pháp thực hiện
1. Giáo dục, tuyên truyền thông qua chương trình chính khóa
Thực hiện tích hợp nội dung giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tội phạm mua bán người trong giờ chào cờ đầu tuần, trong các môn học có nội dung liên quan.
2. Giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động ngoại khoá
- Tổ chức các hoạt động giao lưu, các cuộc thi tìm hiểu, viết bài, biểu diễn tiểu phẩm với đề tài về về phòng, chống tội phạm mua bán người.
- Tổ chức cho các em học sinh tham gia sinh hoạt câu lạc bộ về phòng chống tệ nạn xã hội của nhà trường.
- Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề có nội dung về hoạt động mua bán người cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường.
- Thực hiện và tổ chức tốt công tác giao ban an ninh trường học theo định kỳ.

IV. Tổ chức thực hiện
1. Phân công nhiệm vụ
* Nhà trường:
- Kiện toàn Ban chỉ đạo Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm buôn bán người của đơn vị.
*Ban chỉ đạo Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm mua bán người:
- Xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và có báo cáo chi tiết về Phòng GD&ĐT.
- Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.
- Chủ động xây dựng các bộ tài liệu, các ấn phẩm, tờ rơi, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, sách mỏng, đĩa CD .... phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục tại đơn vị.
- Thành lập các đội tuyên
 
Gửi ý kiến

Hoa súng - chùa Hương

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng