Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mẫu báo cáo chất lượng thi ĐK(đã lập công thức mặc đinh)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:46' 24-03-2011
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người
Tr­êng TiÓu häc Hång Quang b¸o c¸o kiÓm tra chÊt l­îng cuèi häc k× I - n¨m häc 2010-2011

Khèi T/ sè SÜ sè Sè bµi M«n To¸n
líp líp häc sinh KiÓm tra §iÓm 1+2 §iÓm 3+4 §iÓm 5+6 §iÓm 7+8 §iÓm 9+10 §iÓm 1-4 §iÓm 5-10 Ghi chó
Sl­îng Tû lÖ% Sl­îng Tû lÖ% Sl­îng Tû lÖ% Sl­îng Tû lÖ% Sl­îng Tû lÖ% Sl­îng Tû lÖ% Sl­îng Tû lÖ% (N¨m 09-10)
1 4 88 86 0 0.0 1 1.2 3 3.5 23 26.7 59 68.6 1 1.2 85 98.8 "94,58"
2 3 79 79 0 0.0 3 3.8 15 19.0 31 39.2 30 38.0 3 3.8 76 96.2 "94,64"
3 3 83 82 2 2.4 7 8.5 34 41.5 12 14.6 27 32.9 9 11.0 73 89.0 "95,31"
4 4 99 98 4 4.1 21 21.4 39 39.8 16 16.3 18 18.4 25 25.5 73 74.5 "85,86"
5 3 96 96 2 2.1 20 20.8 39 40.6 18 18.8 17 17.7 22 22.9 74 77.1 "88,82"
Tsè 17 445 441 8 1.8 52 11.8 130 29.5 100 22.7 151 34.2 60 13.6 381 86.4 "91,78"

Khèi T/ sè SÜ sè Sè bµi M«n TiÕng viÖt
líp líp häc sinh KiÓm tra §iÓm 1+2 §iÓm 3+4 §iÓm 5+6 §iÓm 7+8 §iÓm 9+10 §iÓm 1-4 §iÓm 5-10 TB
Sl­îng Tû lÖ% Sl­îng Tû lÖ% Sl­îng Tû lÖ% Sl­îng Tû lÖ% Sl­îng Tû lÖ% Sl­îng Tû lÖ% Sl­îng Tû lÖ% hai m«n
1 4 88 86 0 0.0 1 1.2 16 18.6 32 37.2 37 43.0 1 1.2 85 98.8 98.8
2 3 79 79 1 1.3 7 8.9 17 21.5 32 40.5 22 27.8 8 10.1 71 89.9 93.0
3 3 83 82 1 1.2 1 1.2 26 31.7 40 48.8 14 17.1 2 2.4 80 97.6 93.3
4 4 99 98 0 0.0 5 5.1 25 25.5 52 53.1 16 16.3 5 5.1 93 94.9 84.7
5 3 96 96 0 0.0 4 4.2 23 24.0 49 51.0 20 20.8 4 4.2 92 95.8 86.5
Tsè 17 445 441 2 0.5 18 4.1 107 24.3 205 46.5 109 24.7 20 4.5 421 95.5 90.9

M«n To¸n : Tæng sè häc sinh kh«ng cã bµi kiÓm tra : 4 TØ lÖ : 0.9 % "LÝ do : 2 HS khuyÕt tËt häc hßa nhËp kh«ng ®¸nh giá, 2 èm"


M«n TiÕng ViÖt : Tæng sè HS kh«ng cã bµi kiÓm tra: 4 TØ lÖ : 0.9 % "LÝ do : 2 HS khuyÕt tËt häc hßa nhËp kh«ng ®¸nh gi¸, 2 èm"


"Hång Quang, ngµy 9 th¸ng 1 n¨m 2011"
Ng­êi lËp b¶ng HiÖu tr­ëng


Avatar
V đến thăm. Chúc thầy giáo một buổi tối nghỉ lễ thật vui và HP.
 
Gửi ý kiến

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng