Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Theo dõi GV(các mặt)nhiều năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:48' 24-04-2010
Dung lượng: 87.5 KB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người
Tr­êng TiÓu häc "Theo dâi xÕp lo¹i skkn c¸n bé, gi¸o viªn"
Hång Quang
TT Hä tªn N¨m Chøc N¨m häc 08-09 N¨m häc 09-10 N¨m häc 10-11 N¨m häc 11-12 N¨m häc 12-13 Ghi chó
c«ng t¸c vô Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c
1 NguyÔn V¨n L©m
2 NguyÔn Xu©n Tr­êng
3 NguyÔn ThÞ §iÖp
4 Hoµng ThÞ O¸nh
5 NguyÔn THÞ CÊp
6 Ng. ThÞ Xu©n H­êng
7 NguyÔn ThÞ Mþ
8 D­¬ng ThÞ Ng­u
9 Ng. ThÞ BÝch Kim
10 NguyÔn ThÞ Chung
11 NguyÔn ThÞ HuyÒn
12 NguyÔn ThÞ Mai
13 KiÒu Ngäc Dung
14 NguyÔn ThÞ Mai Chi
15 NguyÔn ThÞ BÝch Liªn
16 NguyÔn ThÞ H¶i
17 Ng. ThÞ BÝch Xu©n
18 §µo Kim TuyÕn
19 §inh thÞ TuyÕt Dung
20 NguyÔn ThÞ Thñy
21 NguyÔn Thanh Quyªn
22 Hoµng ThÞ Trang
23 L­¬ng T HuyÒn Trang
24 NguyÔn ThÞ Loan
25 Vò V¨n QuyÕt
26 Lª V©n Anh
27 Xa ThÞ Ngäc Th¾m
28 §inh Quý §«n
29
30
Tr­êng TiÓu häc "Theo dâi xÕp lo¹i thi ®ua c¸n bé, gi¸o viªn"
Hång Quang
TT Hä tªn N¨m Chøc N¨m häc 08-09 N¨m 09-10 N¨m 10-11 N¨m 11-12 N¨m 12-13 Ghi chó
sinh vô Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c
1 NguyÔn V¨n L©m 16/5/68 XS
2 NguyÔn Xu©n Tr­êng 23/3/75 CST§
3 NguyÔn ThÞ §iÖp 15/6/60 L§TT
4 Hoµng ThÞ O¸nh 10/3/60 L§TT
5 NguyÔn THÞ CÊp 10/10/61 L§TT
6 Ng. ThÞ Xu©n H­êng 1/5/62
7 NguyÔn ThÞ Mþ 21/12/62
8 D­¬ng ThÞ Ng­u 4/5/63 L§TT
9 Ng. ThÞ BÝch Kim 19/10/67 L§TT
10 NguyÔn ThÞ Chung 5/9/68 L§TT
11 NguyÔn ThÞ HuyÒn 20/11/72 XS
12 NguyÔn ThÞ Mai 10/1/71 L§TT
13 KiÒu Ngäc Dung 20/12/74 L§TT
14 NguyÔn ThÞ Mai Chi 5/5/74 L§TT
15 NguyÔn ThÞ BÝch Liªn 1/3/75 CST§
16 NguyÔn ThÞ H¶i 22/7/76 XS
17 Ng. ThÞ BÝch Xu©n 30/4/78 XS
18 §µo Kim TuyÕn 31/8/78 L§TT
19 §inh thÞ TuyÕt Dung 1/5/78 L§TT
20 NguyÔn ThÞ Thñy 16/2/77
21 NguyÔn Thanh Quyªn 17/11/78
22 Hoµng ThÞ Trang 26/10/83
23 L­¬ng T HuyÒn Trang 28/9/88
24 NguyÔn ThÞ Loan 10/8/86
25 Vò V¨n QuyÕt 7/5/89
26 Lª V©n Anh 30/11/75
27 Xa ThÞ Ngäc Th¾m 27/284 L§TT
28 §inh Quý §«n 6/11/82 L§TT
29
30
Tr­êng TiÓu häc "Theo dâi xÕp lo¹i skkn c¸n bé, gi¸o viªn"
Hång Quang
TT Hä tªn N¨m Chøc N¨m häc 13-14 N¨m häc 14-15 N¨m häc 15-16 N¨m häc 16-17 N¨m häc 17-18 Ghi chó
c«ng t¸c vô Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c
1 NguyÔn V¨n L©m
2 NguyÔn Xu©n Tr­êng
3 NguyÔn ThÞ §iÖp
4 Hoµng ThÞ O¸nh
5 NguyÔn THÞ CÊp
6 Ng. ThÞ Xu©n H­êng
7 NguyÔn ThÞ Mþ
8 D­¬ng ThÞ Ng­u
9 Ng. ThÞ BÝch Kim
10 NguyÔn ThÞ Chung
11 NguyÔn ThÞ HuyÒn
12 NguyÔn ThÞ Mai
13 KiÒu Ngäc Dung
14 NguyÔn ThÞ Mai Chi
15 NguyÔn ThÞ BÝch Liªn
16 NguyÔn ThÞ H¶i
17 Ng. ThÞ BÝch Xu©n
18 §µo Kim TuyÕn
19 §inh thÞ TuyÕt Dung
20 NguyÔn ThÞ Thñy
21 NguyÔn Thanh Quyªn
22 Hoµng ThÞ Trang
23 L­¬ng T HuyÒn Trang
24 NguyÔn ThÞ Loan
25 Vò V¨n QuyÕt
26 Lª V©n Anh
27 Xa ThÞ Ngäc Th¾m
28 §inh Quý §«n
29
30
Tr­êng TiÓu häc "Theo dâi xÕp lo¹i thi ®ua c¸n bé, gi¸o viªn"
Hång Quang
TT Hä tªn N¨m Chøc N¨m häc 13-14 N¨m häc 14-15 N¨m häc 15-16 N¨m häc 16-17 N¨m häc 17-18 Ghi chó
sinh vô Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c Tr­êng Kh¸c
1 NguyÔn V¨n L©m 16/5/68
2 NguyÔn Xu©n Tr­êng 23/3/75
3 NguyÔn ThÞ §iÖp 15/6/60
4 Hoµng ThÞ O¸nh 10/3/60
5 NguyÔn THÞ CÊp 10/10/61
 
Gửi ý kiến

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng