Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định kiện toàn Ban thi đua khen thưởng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:55' 09-02-2017
Dung lượng: 37.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN ỨNG HÒA
TRƯỜNG TH TRẦM LỘNG

Số: 27/QĐ-THTL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trầm Lộng, ngày 10 tháng 10 năm 2016QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Hội đồng thi đua – khen thưởng
Năm học 2016-2017


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦM LỘNG

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học (Ban hành kèm theo thông tư số: 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ;
Căn cứ công văn hướng dẫn về công tác thi đua trong năm học 2016 – 2017 của Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ứng Hòa;
Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Trường Tiểu học Trầm Lộng;
Theo đề nghị của các bộ phận.
QUYẾT ĐỊNH:
Đìêu 1. Kiện toàn Hội đồng thi đua – khen thưởng năm học 2016-2017 gồm các Ông (Bà) có tên sau :
Ông : Nguyễn Xuân Trường - Hiệu trưởng. - Trưởng ban
Bà : Bùi Thị Tám - Chủ tịch công đoàn . - Phó ban T. trực
Bà : Phạm Thị Nhự - Phó Hiệu trưởng - Phó ban
Bà : Lương Phúc Tân - Nhân viên kế toán - Thư kí
Bà : Lê Thị Ngọc - Tổ trưởng tổ 4-5 . - Uỷ viên
Bà : Đoàn Thị Minh - Bí thư chi đoàn - Ủy viên
Bà : Bùi Thị Minh Pương - Tổ trưởng 1- 2-3 - Uỷ viên
Bà : Nguyễn Thị Mơ - Tổ trưởng tổ văn phòng - Uỷ viên
Nguyễn Phương Lan - Tổng phụ trách Đội - Uỷ viên
Điều 2. Hội đồng thi – khen thưởng có trách nhiệm lập kế hoạch phát động phong trào thi đua, đánh giá xếp loại thi đua ở từng đợt học và cuối năm học ;
Điều 3. Các bộ phận kế hoạch, chuyên môn và các Ông (Bà) có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này;
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 (thực hiện);
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNGNguyễn Xuân Trường


 
Gửi ý kiến

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng