Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quy chế làm việc 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:46' 09-02-2017
Dung lượng: 99.0 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN ỨNG HÒA
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦM LỘNG

Số : 31/QĐ-THTL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trầm Lộng, ngày 26 tháng 10 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế làm việc của Trường TH Trầm Lộng

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦM LỘNG
        - Căn cứ điều 20 - Điều lệ trường tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học ;
       - Căn cứ nghị định 71/1998 – NĐ – CP ngày 08/9/1998 về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan ;
       - Căn cứ tình hình thực tế của Trường Tiểu học Trầm Lộng.
 
QUYẾT ĐỊNH
Điều I. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế làm việc của đơn vị Trường Tiểu học Trầm Lộng.
Điều II. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều III. Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Trầm Lộng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  
Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
-         Phòng GD&ĐT (BC);
-         Các tổ chức đoàn thể (TH);
-         Các tổ CM (TH);                                                        
-         Lưu văn phòng trường./.                                                  Nguyễn Xuân Trường
 
 
 
 
 


 

UBND HUYỆN ỨNG HÒA
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦM LỘNG

Số : 04/ QC - THTL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trầm Lộng, ngày 26 tháng 10 năm 2016


QUY CHẾ
Làm việc của cơ quan
(Ban hành theo QĐsố 31 ngày 26/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trầm Lộng)

- Căn cứ vào Luật giáo dục và Điều lệ Trường tiểu học;
- Căn cứ nghị định 71/1998 – NĐ – CP ngày 08/9/1998 về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;
- Căn cứ vào các thông tư hướng dẫn về nhiệm vụ năm học của các cấp;
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016-2017 của nhà trường;
- Ban hành quy chế làm việc của Trường Tiểu học Trầm Lộng với các nội dung sau:
I. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC.
Nhà trường làm việc theo chế độ thủ trưởng ; cá nhân chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công đảm bảo nguyên tắc tập chung dân chủ.
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ.
1. Hiệu Trưởng có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1.1. Tổ chức bộ máy nhà trường.
1.2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học, tiếp thu sự chỉ đạo của cấp trên, lập kế hoạch tổng thể, chuẩn bị nội dung triển khai đến các thành viên trong trường.
1.3. Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh, quản lý chuyên môn, phân công công tác, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên.
1.4. Quản lý và tổ chức giáo dục học sinh.
1.5. Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường, học sinh, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường.
1.6. Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ hiện hành.
1.7. Công tác tham mưu đối ngoại với lãnh đạo các cấp..., nhằm tranh thủ mọi nguồn lực để hoàn thiện cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả giáo dục.
1.8. Lãnh đạo hoạt động của các hội đồng : Hội đồng sư phạm, hội đồng thi đua, hội đồng kỉ luật, Hội nghị toàn thể CB,GV,CNV. Chủ trì HĐ nhà trường trong việc đề ra các chủ trương, quyết sách lớn của nhà trường.
1.9. Chỉ đạo và kiểm tra hoạt động tài chính, đảm bảo chính sách cho CB, GV, HS.
1.10. Phụ trách công tác ngoại khoá – chuyên đề, giáo dục ngoài giờ lên lớp, kiểm tra nội bộ cá nhân.
1.11. Kiểm tra, chỉ đạo, duy trì nề nếp làm việc của cơ quan : Tác phong, giờ làm việc, trang thiết bị, dự sinh hoạt tổ chuyên môn tối thiểu
 
Gửi ý kiến

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng