Gốc > Mục:GIẢI TOÁN TIÊU HỌC 4-5 > Mục:Giải Toán Tiểu học (4-5) >
title:Bài 2237 - 2238. Nhờ thầy giải giúp em ! Cảm ơn thầy
date:15-03-2014
sender:Quynh Nguyen

Hãy cho biết trong dãy số tự nhiên liên tiếp: 1; 2; 3 ; 4 ...2013; 2014 có tất cả bao nhiêu chữ số 1 ?

Trả lời: Trong dãy đó có tất cả  chữ số 1.

Câu 7:
Cho hai số tự nhiên có 2 chữ số. Biết số lớn hơn số bé 16 đơn vị. Ghép hai số đó bên cạnh nhau ta được hai số có 4 chữ số có tổng bằng 5454.
Vậy số lớn là .

Câu 9:

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong mỗi số đó có mặt chữ số 0?
Trả lời: Có tất cả  số.

Câu 10:
Hiện nay tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. Tính tuổi em hiện nay biết, khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì hồi đó tuổi anh gấp đôi tuổi em.
Trả lời: Tuổi Em hiện nay là  tuổi.