Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Diễn đàn HỎI - ĐÁP > Học sinh, phụ huynh hỏi >

Em cần gấp thầy ơi!

Tìm trung bình cộng tất cả các số chẵn có ba chữ số chia hết cho 9.


Nhắn tin cho tác giả
Trần Thị Thu @ 19:30 08/09/2013
Số lượt xem: 27385
Số lượt thích: 2 người (Võ Phi Hùng, Lê Đạt Quý)
No_avatarf

 

Biết x; y; z là ba số nguyên tố đôi một khác nhau. Hỏi số  A=x^3.y^5.z^2

có bao nhiêu ước số?

No_avatar

Có 72 ước Mỉm cười

 

No_avatar

thầy ơi bài này :

Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 86 và nếu đem sô thứ nhất nhân với 3,soos thứ hai nhân với 5 thì được 2 tích bằng nhau.Tìm số lớn số bé

 

Avatar

Đây là bài tóan hiệu tỉ bạn à

a x 3 = b x 5 

ta có tỉ số: a/b = 5/3 (a là 5 phần, b là 3 phần)

tới đây bạn tự giải nhé!

Avatar

Nếu coi tích cảu 2 số là 15 phần (15 là số nhỏ nhất chia hết cho cả 3 và 5) => số thứ nhất =5 phần, số thứ hai = 3 phần

Tới đây ta có bài toán Hiệu - Tỉ

Số thứ nhất : !_____!_____!_____!_____!_____!

Số thứ hai :   !_____!_____!_____!........86.......!

(Bạn tự giải tiếp nhé !)

No_avatar

Thầy ơi bài này thầy giải nhanh nhá:

2> tìm 1 phân số biết rằng tổng của tử số và mẫu số là 210 và biết nếu chuyển từ mẫu số lên tử sô 24 đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị là 1

No_avatar

a em quên bài này nữa:

tìm một phân sốbiết phân số đó có giá trị bằng 36/45 và biết nếu chuyển 7 đơn vị từ mẫu số lên tử số thì được một phân số mới có giá trị bằng 1

 

 

No_avatar

Tìm 1 phân số biết rằng tổng của tử số và mẫu số là 210 và biết nếu chuyển từ mẫu số lên tử sô 24 đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị là 1.

                 Giải
Nếu chuyển từ mẫu số lên tử sô 24 đơn vị thì mẫu số hơn tử số là: 24 + 24 = 48 (đơn vị)

Tử số : (210 - 48) : 2 = 81

Mẫu số : (210 + 48) : 2 = 129

No_avatar

Tìm một phân số biết phân số đó có giá trị bằng 36/45 và biết nếu chuyển 7 đơn vị từ mẫu số lên tử số thì được một phân số mới có giá trị bằng 1.

         Giải

36/45 = 4/5. Nếu chuyển 7 đơn vị từ mẫu số lên tử số thì mẫu số hơn tử số : 7 + 7 = 14 (đơn vị)

Tử số: 14 : (5-4) x 4 = 56

Mẫu số: 14 : (5-4) x 5 = 70

 

Avatar

Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 5,7 và biết khi nhân số bé với 2,5 nhân số lớn với 2 thì được hai tích bằng nhau.

 

 
Gửi ý kiến

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng